Slider Home 01 Slider Home 02

Slider Home 01

Dragons Move

Slider Home 02

Dragons Move 02

วิสัยทัศน์:

"Excellence for ICT Solutions"

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ:

"We develop and create innovation for ICT Solutions"

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริการหลัก:

เป็น บริษัทที่เกิดขึ้นมาจากทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งบริการหลักๆ ได้ดังนี้

o   ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
o   ทำหน้าที่ดูแลงานด้านไอที ให้องค์กรของลูกค้า
o   บริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ  
o   จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ    
o   ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ       

 

 

 

รูปภาพ  โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ จ.ตาก 
เมื่อวันที่ 2-5 มิ.ย. 59

ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_01
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_03
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_04
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_05
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_06
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_07
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_08
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_09
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_10
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_11
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_12
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_14
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_17
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_18
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_19
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_20
ภาพแข่งขันฟุตบอล_001-1
ภาพแข่งขันฟุตบอล_02
ภาพแข่งขันฟุตบอล_04
ภาพแข่งขันฟุตบอล_05
ภาพแข่งขันฟุตบอล_06
ภาพแข่งขันฟุตบอล_07

รูปภาพ  โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ จ.ตาก 
เมื่อวันที่ 2-5 มิ.ย. 59

ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_01
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_03
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_04
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_05
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_06
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_07
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_08
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_09
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_10
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_11
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_12
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_14
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_17
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_18
ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_19

รูปภาพ  โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ จ.ตาก 
เมื่อวันที่ 2-5 มิ.ย. 59

ภาพกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนวาเล่ย์_20
ภาพรวมคณะครูโรงเรียนบ้านว่าเล่ย์และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ_01
ภาพรวมคณะครูโรงเรียนบ้านว่าเล่ย์และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ_02
ภาพแข่งขันฟุตบอล_001-1
ภาพแข่งขันฟุตบอล_02
ภาพแข่งขันฟุตบอล_04
ภาพแข่งขันฟุตบอล_05
ภาพแข่งขันฟุตบอล_06
ภาพแข่งขันฟุตบอล_07

Please publish modules in offcanvas position.

 

 © Copyright 2016 Dragons Move Co.,Ltd.